Saturday, July 4, 2009

Important Chanting for All Buddhists


nmsSkarRBHrtnRt½ysegçb

nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS

ERb³ rIkiriyafVaybgÁMén´RBHkruNa cUrmandl; RBHd_manRBHPaKGgÁenaH RBHGgÁCaRBHGrhnþd_Rb esIrRTg;Rtas;dwgnUvejyüFm’TaMgBYgedayRbéB cMeBaHRBHGgÁ\tmanRKYGacarüNaRbedARBHGgÁ eLIy. sURtbIdg

Ø BuT§M srNM Kcäami

´RBHkruNasUmdl;nUvRBHBuT§CaTIBwgTIrlwk

Ø FmµM srNM Kcäami

´RBHkruNasUmdl;nUvRBHFm’CaTIBwgTIrlwk

Ø sgÇM srNM Kcäami

´RBHkruNasUmdl;nUvRBHsgÇCaTIBwkTIrlwk

Tutym,i>>>>

ttiym,i>>>>

smaTansIl5

1>)aNati)ata evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNasUmrkSanUvsikçabT evorcaknUvkiriya karRbmaf ebotebon nigsMLab;CIvitmnusS nigstVTaMgLay.

2>GTinñaTana evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNasUmrkSasikçabT evorcakkiriyaqe)ak niglYcRTBüsm,tiþGñkd_éT.

3>kaemsumicäacara evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNasUmrkSasikçabT evorcakkiriyaRbRBwtþ xuspøÚvkam.

4> musavaTa evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNasUmrkSanUvsikçabT evorcakkiriya niyaykuhknigjúHjg;bMEbkbM)ak;Gñkd_éT.

5> suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI sikçabTM smaTiyami

´RBHkruNasUmrkSanUvsikçabT evorcakkiriyapwk nUvTwkRsvwgnigesBeRKOgejón.


NAMO TASSA BAGHAVATO, ARAHATO, SAMMA SAMBUDDHADHASA (3 times)

(Praise be to Him, the Blessed One, the Worthy One, the Supremely Enlightend)

(i) BHUDDHAM SARANAM GECCHAMI : I take refuge in the Buddha

(ii) DHAMMAN SARANAM GECCHAMI : I take refuge in the Dhamma

(iii) SANGHAM SARANAM GECCHAMI : I take refuge in the Sangha

In the second time…

In the third time…

The Five Fundamental Precepts:


(i). PANNATIPATA VERAMANI SIKKHAM PADHAM SAMADIYAMI:
I vow to myself not to take the lives of other living beings

(ii) ADAINNA DANA VERAMANI SIKKHAM PADHAM SAMADIYAMI:
I vow to myself not to steal


(iii) KAMAYSU MESASARA VERAMANI SIKKHAM PADHAM SAMADIYAMI:
I vow to myself not to have unlawful sex

(iv) MUSAVADA VERAMANI SIKKHAM PADHAM SAMADIYAMI: I vow to myself not to tell lies

(v) SURAMAIRAYA MEIKSAPAMA, DATTHANA, VERAMANI SIKKHA PADHAM ASMADIYAMI: I vow to myself not to indulge in harmful drugs


No comments: